จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียนาโนพลัส

จุลินทรีย์นาโนพลัส เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพหลากสายพันธุ์ที่ใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ขั้นสูง ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์หลายพันล้านตัว เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพชนิดน้ำเข้มข้น ประกอบด้วย จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย, จุลินทรีย์ปุ๋ย, จุลินทรีย์โปรไบโอติค และ จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

จุลินทรีย์นาโนพลัส ใช้เทคโนโลยีชีวภาพการหมักขั้นสูง (Advance Biotechnology) ที่มีระบบถังหมัก (Fermentor) แบบทันสมัยโดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ (Pure Culture) อาหารเลี้ยงเชื้อสูตรเฉพาะ (Specific Nutrients) ที่สภาวะแวดล้อม (Environment) อุณหภูมิ (Temperature) และความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) เฉพาะของจุลินทรีย์แต่ละตัว 

ผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดแยกจุลินทรีย์หลังจากตรวจสอบจุลินทรีย์เป็นหลายพันตัวอย่าง จุลินทรีย์จึงถูกคัดเลือกเป็นพิเศษและพิถีพิถัน จากการคัดเลือกแล้วคัดเลือกอีกด้วยเครื่องมือทันสมัย จึงได้ Nano Plus ที่มีความเข้มข้นสูง และมั่นใจได้ว่าไม่มีการปะปนของจุลินทรีย์ที่เป็นโทษหรือเชื้อโรคต่างๆ อีกทั้งยังปลอดภัยต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพยี่ห้อนาโนพลัส เป็น ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ทีมีชีวิต (Total Count) ไม่น้อยกว่า 7.5 x 10 9 cfu/ml  
 ประกอบด้วย 4 กลุ่มดังนี้ข้อมูลผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียนาโนพลัส
จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียนาโนพลัส ใช้ได้ทั้งระบบบำบัดแบบใช้อากาศ (Aerobic) และไม่ใช้อากาศ (Anaerobic)

* จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียนาโนพลัส  ลดกลิ่น ลดไขมัน ลดกากตะกอน ลดฝ้าบนผิวน้ำ ลดสลัดจ์ ย่อยสลายสารอินทรีย์ แก้ปัญหาถังบำบัดเต็ม ลดค่า BOD COD SS

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียนาโนพลัส ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทั้งหมด (Total Count) ไม่น้อยกว่า 7.5 x 10 9 cfu/ml

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียนาโนพลัส ใช้ได้ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม บ้านเรือน อาคารสำนักงาน  

วิธีการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียนาโนพลัส

ห้องน้ำห้องส้วม

หัวเชื้อจุลินทรีย์+อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ 10-20 ซีซี น้ำ 20 ลิตร คนให้เข้ากันเทบนพื้นห้องน้ำ, ชักโครกหรือส้วม

บ่อดักไขมัน

หัวเชื้อจุลินทรีย์+อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ 1ลิตร น้ำ 20 ลิตร คนให้เข้ากันเทในบ่อดักไขมัน

บ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม

เริ่มเดินระบบใช้อัตราส่วนหัวเชื้อจุลินทรีย์+อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ 1 ลิตร น้ำเสีย 10,000 ลิตร

ระบบคงที่ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์+อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ 1 ลิตร น้ำเสีย 100,000300,000 ลิตร

ย่อยสลายและดับกลิ่นขยะ

หัวเชื้อจุลินทรีย์+อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ 10-20 ซีซี น้ำ 20 ลิตร คนให้เข้ากันฉีดพ่นบริเวณกองขยะให้ทั่ว


2. จุลินทรีย์ปุ๋ยนาโนพลัส ใช้ได้กับพืชทุกชนิด เช่น พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงแก่พืช ปรับสภาพดินให้ร่วนซุย

วิธีการใช้จุลินทรีย์ปุ๋ยนาโนพลัส สำหรับ พืชไร่ พืชสวน  ไม้ดอกไม้ประดับ พืชล้มลุก

หัวเชื้อจุลินทรีย์และอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ 20 ซีซี น้ำ 20 ลิตร  

หรือ หัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ลิตร ต่อ อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ 1 ลิตร ต่อน้ำ 1000 ลิตร คนให้เข้ากัน 

ฉีดพ่นหรือรดรอบโคนต้นให้ทั่วแปลงทุก ๆ1-2 สัปดาห์

วิธีการใช้จุลินทรีย์ปุ๋ย สำหรับนาข้าว

1 สัปดาห์หลังดำนาเมื่อข้าวมีระบบรากสมบูรณ์ ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ลิตร ต่ออาหารเลี้ยงชเื้อจุลินทรีย์ 1 ลิตร ต่อน้ำ 1000 ลิตร 

คนให้เข้ากัน ฉีดพ่นหรือปล่อยไปกับน้ำให้ทั่วแปลงนา ควรใช้ 2 สัปดาห์ต่อครั้ง

หลังข้าวตั้งท้องหัวเชื้อจุลินทรีย์ 2 ลิตร ต่อ อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ 2 ลิตร ต่อน้ำ 1000 ลิตร คนให้เข้ากัน 

ฉีดพ่นหรือปล่อยไปกับน้ำให้ทั่วแปลงนาควรใช้ 2 สัปดาห์ต่อครั้งจนกระทั่งถึงระยะการเก็บเกี่ยว

3. จุลินทรีย์โปรไบโอติกนาโนพลัส ใช้ได้ทั้งสัตว์ปีก สัตว์บก และสัตว์น้ำ ช่วยย่อยอาหารที่สัตว์กิน ทำให้สัตว์ได้รับสารอาหารได้อย่างเต็มที่

เพิ่มธาตุอาหารและเอ็นไซม์ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ เพิ่มเนื้อแดงอย่างธรรมชาติ

วิธีการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติค

นำโปรไบโอติก 1 ลิตร ผสมกับน้ำสะอาด 9 ลิตร จากนั้นนำไปผสมอาหารสัตว์ 30 กิโลกรัมเพื่อเป็นหัวเชื้อและนำไปผสมกับอาหาร

สัตว์ 1 ตัน หรือผสมโปรไบโอติก 1 ลิตรกับน้ำสะอาด 1000 ลิตร

สำหรับสัตว์ใหญ่ หรือ ผสมกับน้ำสะอาด 2000 ลิตรสำหรับสัตว์เล็กเพื่อให้สัตว์ดื่ม4. จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุงลายนาโนพลัส มีสารออกฤทธ์ิหลักเป็นจุลินทรีย์ Bacillus thuringiensis

วิธีการใช้จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุงลายนาโนพลัส

หัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ซีซี น้ำ 100 ลิตร (เพิ่มหรือลดปริมาณหัวเชื้อตามขนาดภาชนะที่เก็บน้ำ)

หยอดลงไปในน้ำที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น อ่างบัว, กระถางต้นไม้, น้ำขาตู้กับข้าว, น้ำพุ เป็นต้นเว็บสำเร็จรูป
×